Háttérkép

Birtokvédelem

 

Birtokvédelem

 

 

Illetékes szervezeti egység:

 

Aljegyző

 

 

llletékes ügyintéző:

 

Elérhetősége:

 

 

 

Ügyfélfogadás:

 

Dr. Molnár Lívia aljegyző

 

2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106. emelet 218. iroda

Telefon: (33) 514-320/222 mellék

Fax: (33) 514-321

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hétfő                               13.00 – 17.30

szerda     8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

péntek     8.00 – 12.00

 

 

Ügyleírás:

 

Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában zavarják, birtokvédelem illeti meg. Birtokvédelem a jegyzőtől vagy a bíróságtól kérhető. A jegyző hatásköre az egy éven belül történt birtoksértésre vagy egy évnél rövidebb ideje tartó zavaró állapot esetén kizárólag a birtoklás tényén alapuló birtokvédelemre terjed ki. Eljárás hivatalból nem indítható.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a/1) a kérelmező nevét, lakcímét ( székhelyét), aláírását,

a/2) a képviselő nevét, lakcímét (székhelyét), aláírását,

b) az ellenérdekű fél (felek) nevét, lakcímét (székhelyét),

c) a kérelem és annak határidőben való benyújtása alapjául szolgáló

    tényállás ismertetését - ideértve a cselekmény leírását -, a

    birtokvitával érintett dolog megjelölését,

d) a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő

    magatartás elkövetésének helyére történő utalást,

e) a birtoksértés időpontjára történő utalást,

f) a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet.

A kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat és képviselő eljárása esetén csatolja a meghatalmazást.

A jegyző a kérelmet és a csatolt bizonyítékokat az eljárás megindulásától számított három napon belül nyilatkozattétel céljából saját kézbesítője útján vagy személyesen átadott iratként kézbesíti, vagy hivatalos iratként postai úton megküldi az ellenérdekű félnek.

Az ellenérdekű fél a kérelemben foglaltakra vonatkozóan írásban vagy szóban nyilatkozatot tehet. A szóban tett nyilatkozatot jegyzőkönyvbe kell foglalni.

A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig fogadja be, ezt követően a bizonyítási eljárást befejezi, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján meghozza a határozatát.

A jegyző határozattal elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja, ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján megalapozottnak találta.

 

Az eljárás indulhat:

Szóbeli vagy írásbeli bejelentésre (kérelemre), de mindig írásba kell foglalni. A kérelem nyomtatvány ide kattintva letölthető.

Postai úton a 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. címre küldhető, személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében adható be.

 Az eljárás megindítására jogosult

 Bárki, aki birtokol.

 

 

Ügyintézés határideje és díja

 

 15 nap. Az eljárási határidő az illeték lerovásával együtt benyújtott kérelem jegyzőhöz történő megérkezését, vagy a kérelem benyújtását követően megfizetett illeték lerovásának igazolását követő napon kezdődik. Az eljárás díja: 3000 Ft, melyet illetékbélyeggel kell leróni.

30 nap, ha az eljárás során tolmács kirendelése válik szükségessé.

 

Szükséges okiratok:

 

 

A bejelentő személyi igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolványa

 

Az alkalmazott jogszabályok:

 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (kizárólag az adatkezelés és a végrehajtás tekintetében alkalmazható)

- a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015.(II.16.) Korm. rendelet

 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók

 

 

A beadványhoz csatolni kell a bizonyítékokat tartalmazó iratokat is.

 

Egyéb fontos tudnivalók:

 

 

A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényállás megállapítása során a jegyző a felek által előterjesztett, valamint a bizonyítási eljárás során megismert bizonyítékokat szabadon mérlegeli. A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el.

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.

A jegyző az eljárási költségek viselésére kötelezi a kérelem elutasítása esetén a birtokvédelmet kérőt, a birtoksértést megállapító döntés esetén a birtoksértőt.

Eljárási költségek a birtokvédelmi eljárásban:

  1. a)az eljárási illeték,
  2. b)a tolmács, valamint jelnyelvi tolmács közreműködési költsége,
  3. c)a helyszíni szemlével jogszerűen okozott kárért járó kártalanítás összege,
  4. d)az eljárásban közreműködő rendőrségnél felmerült költség,
  5. e)e az irat betekintési jog gyakorlásával kapcsolatos költség,
  6. f)jogszabályban meghatározott, az a)-e) pont alá nem tartozó eljárási költség.

A birtokvédelem kérdésében hozott határozat végrehajtásáról a jegyző gondoskodik. A jegyzőnek a birtoklás kérdésében hozott határozatát a meghozatalától számított három napon belül végre kell hajtani. Amennyiben a kötelezett nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak, a jogosult kérelmére a jegyző végrehajtást rendel el.

A keresetindításnak a jegyző által hozott határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, kivéve, ha a jegyző a hasznok, károk és költségek kérdésében is határozatot hozott, és az érdekelt fél ebben a kérdésben vagy a birtoklás kérdésében pert indított.

 

Névtelen bejelentés vagy ismeretlen személy ellen benyújtott kérelmek esetén jelen eljárás keretein belül nincs lehetőség érdemi döntés meghozatalára.

 

 

 

 ma: 2020. október 27., kedd, Szabina napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Simon és Szimonetta napja lesz.

ugrás a lap tetejére