Háttérkép

Pályázat felhívás - Ingatlan

lPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyergesújfalu Város Önkormányzata (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106.) az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 10/2016. (VII.6.) számú önkormányzati rendelet és Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 117/2021./2021 (VI.29.) határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonú kivett beépítetlen terület művelési ágú belterületi ingatlanok értékesítésére:

1. A pályázatot kiíró neve: Nyergesújfalu Város Önkormányzata

2. A pályázatot kiíró székhelye: 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106.

3. A pályázat célja: Nyergesújfalu, Vadkörtefa, Szőlő és Levendula utcában található kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlanok értékesítése lakóépületként való beépítése. Az ingatlanok az önkormányzat kizárólagos tulajdonában állnak, amelyek per-, teher- és igénymentesek. Az ingatlanokra a közművek (víz, szennyvíz, elektromos áram, gáz, kábel tv, internet, vezetékes telefon) és az ingatlanok előtt lévő helyi közút, járda kiépítése folyamatban van, a kivitelezés befejezése 2021. szeptember 30-ig tervezett.  
Az értékesítés célja az, hogy a vevők az ingatlant családi házzal beépítsék a szerződéskötést követő 5 éven belül. Az Önkormányzat, ezért beépítési kötelezettséget ír elő – telkenként – a legjobb ajánlattevővel kötendő szerződésben. A tulajdon beépítésre előírt határidőig csak a pályázatban ismertetett beruházási cél megvalósítása érdekében terhelhető meg. A beépítési kötelezettség biztosítására az Önkormányzat eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot és elidegenítési tilalmat köt ki.
Az Önkormányzat a vételár államilag kamattámogatott hitelből vagy családi otthonteremtési támogatásból és/vagy babaváró hitelből történő finanszírozása esetén banki vagy Magyar Államkincstár nyilatkozata alapján a visszavásárlási jogról lemond.   
Az Önkormányzat megilletti az elállás joga arra az esetre, ha a nyertes pályázó nem teljesíti a pályázatában és a vele kötött szerződésben vállaltakat illetve a pályázati felhívásban előírtakat.
4. Az ingatlanok adatai, kikiáltási ára:

Cím, hrsz.

Jellege, alapterülete,

 

Minimum bruttó eladási ár

(kikiáltási ár)

A pályázat benyújtási határideje

2536 Nyergesújfalu, Szőlő utca 21.

2383 hrsz

kivett beépítetlen terület

911

12.032.500.-Ft

2021. augusztus 27. 12:00

2536 Nyergesújfalu, Szőlő utca 19.

2384 hrsz

kivett beépítetlen terület

912

12.045.700.-Ft

2021. augusztus 27. 12:00

2536 Nyergesújfalu, Szőlő utca 17.

2385 hrsz

kivett beépítetlen terület

975

12.877.800.-Ft

2021. augusztus 27. 12:00

2536 Nyergesújfalu, Szőlő utca 15.

2386 hrsz

kivett beépítetlen terület

1006

13.287.300.-Ft

2021. augusztus 27. 12:00

2536 Nyergesújfalu, Szőlő utca 13.

2387 hrsz

kivett beépítetlen terület

938

12.389.200.-Ft

2021. augusztus 27. 12:00

2536 Nyergesújfalu, Szőlő utca 11.

2389 hrsz

kivett beépítetlen terület

826

11.539.300.-Ft

2021. augusztus 27. 12:00

2536 Nyergesújfalu, Szőlő utca 9.

2390 hrsz

kivett beépítetlen terület

722

10.086.340.-Ft

2021. augusztus 27. 12:00

2536 Nyergesújfalu, Szőlő utca 5.

2392 hrsz

kivett beépítetlen terület

794

11.092.200.-Ft

2021. augusztus 27. 12:00

2536 Nyergesújfalu, Szőlő utca 3.

2393 hrsz

kivett beépítetlen terület

736

10.282.000.-Ft

2021. augusztus 27. 12:00

2536 Nyergesújfalu, Szőlő utca 1.

2394 hrsz

kivett beépítetlen terület

921

12.164.600.-Ft

2021. augusztus 27. 12:00

2536 Nyergesújfalu, Szőlő utca 2.

2397 hrsz

kivett beépítetlen terület

724

10.114.300.-Ft

2021. augusztus 27. 12:00

2536 Nyergesújfalu, Szőlő utca 4.

2398 hrsz

kivett beépítetlen terület

771

10.770.900.-Ft

2021. augusztus 27. 12:00

2536 Nyergesújfalu, Szőlő utca 6. 2399 hrsz

kivett beépítetlen terület

788

11.008.400.-Ft

2021. augusztus 27. 12:00

2536 Nyergesújfalu, Vadkörtefa utca 8.

2411 hrsz

kivett beépítetlen terület

762

10.645.200.-Ft

2021. augusztus 27. 12:00

2536 Nyergesújfalu, Vadkörtefa utca 10.

2412 hrsz

kivett beépítetlen terület

808

11.287.800.-Ft

2021. augusztus 27. 12:00

2536 Nyergesújfalu, Levendula utca 23.

2414 hrsz

kivett beépítetlen terület

834

11.651.000.-Ft

2021. augusztus 27. 12:00

2536 Nyergesújfalu, Levendula utca 19.

2416 hrsz

kivett beépítetlen terület

830

11.595.100.-Ft

2021. augusztus 27. 12:00

2536 Nyergesújfalu, Levendula utca 15.

2418 hrsz

kivett beépítetlen terület

803

11.218.000.-Ft

2021. augusztus 27. 12:00

2536 Nyergesújfalu, Levendula utca 5.

2423 hrsz

kivett beépítetlen terület

738

10.309.900.-Ft

2021. augusztus 27. 12:00

2536 Nyergesújfalu, Levendula utca 3.

2424 hrsz

kivett beépítetlen terület

736

10.282.000.-Ft

2021. augusztus 27. 12:00

2536 Nyergesújfalu, Levendula utca 2.

2427 hrsz

kivett beépítetlen terület

823

11.497.400.-Ft

2021. augusztus 27. 12:00

2536 Nyergesújfalu, Levendula utca 4.

2428 hrsz

kivett beépítetlen terület

808

11.287.800.-Ft

2021. augusztus 27. 12:00

2536 Nyergesújfalu, Vadkörtefa utca 14.

2438 hrsz

kivett beépítetlen terület

770

10.756.900.-Ft

2021. augusztus 27. 12:00

A kikiáltási ár már tartalmazza az ingatlanok közművesítésének (víz, szennyvíz, elektromos áram, gáz, kábel tv, internet, vezetékes telefon) és az ingatlanok előtt lévő helyi közút, járda építés költségét is. A vételár nem tartalmazza a kapubeállók ingatlanon belül történő létesítését, villanyóra és vízóra telepítését, valamint kábel televízió, internet, telefon ingatlanon belül történő bekötését, ezt a tulajdonosnak egyénileg kell rendezni építkezés során a saját igényük szerint. E feladatokat a leendő telektulajdonosoknak kell bonyolítani és finanszírozni.

A kikiáltási ár alatt tett megajánlásokat az Önkormányzat nem tárgyalja meg.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a Magyar Államot elővásárlási jog illetti meg. A nyertes ajánlattevővel kötendő adásvételi szerződés azon a napon lép hatályba, amikor az elővásárlásra jogosult nemleges nyilatkozata a kiíróhoz megérkezik vagy a nyilatkozatételre meghatározott határidő nyilatkozat megtétele nélkül eltelt.

Az ingatlanok Nyergesújfalu város családi házas beépítésű részén a Vadkörtefa, Szőlő és Levendula utcában találhatók. Az ingatlanok Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 17/2008.(V.30.) önkormányzati rendelete alapján kertvárosias lakóterület Lke övezet szerinti, 30%-os beépíthetőség, 4,5 méteres építménymagasság, 700 m2 legkisebb kialakítható telekterület, oldalhatáros beépíthetőséggel építhetők be.

5. Ajánlati biztosíték (bánatpénz): 100.000.-Ft, melyet a pályázó köteles Nyergesújfalu Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11740092-15385822 számú számlájára átutalni a pályázati határidő leteltéig.
A pályázaton, a licittárgyaláson nem vehet részt az a pályázó, aki a bánatpénz befizetését a jelen felhívásban előírt módon és határidőben nem teljesítette.
A bánatpénz összege a szerződéskötési jog elnyerése esetén a vételárba beszámításra kerül. Amennyiben a nyertes pályázó az ajánlatát a szerződés aláírása előtt visszavonja, úgy a bánatpénzt elveszíti.
A szerződéskötési jogot el nem nyert pályázók számára a bánatpénz összege az eredményhirdetést követő 3 munkanapon belül visszafizetésre kerül.
A kiíró a visszatérített bánatpénz után kamatot nem fizet.

6. Pályázati feltételek:
a)    A pályázati adatlap átvehető: Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályán, a 110-es irodában vagy letölthető a www.nyergesujfalu.hu internetes oldalról is.
b)    A pályázati anyaghoz csatolt pályázati adatlapon lehet jelentkezni a pályázatra, a licittárgyalásra.
A kitöltött pályázati adatlap a pályázati felhívásban foglaltak tudomásul vételét jelenti, egyben elengedhetetlen feltétele a pályázaton, licittárgyaláson való részvételnek.
Az ingatlanokra csak természetes személyek pályázathatnak, saját célú családi ház építési telek megvásárlása céljából. Az Önkormányzat az ingatlanok értékesítésével kifejezetten a meglévő lakóövezet bővítését célozza meg, ezért egy természetes személy legfeljebb két ingatlan tulajdonjogát szerezheti meg ezen pályázat keretében családi ház építése céljából. Az ajánlattevőknek név megjelölésével kell pályázniuk.
A pályázathoz fénymásolatban csatolni kell:
- bánatpénz befizetését igazoló bizonylatot,
- nyilatkozat arra, hogy kit jelöl meg az ajánlattevő a pályázat nyertessége esetén az ingatlan vevőjének, több vevő esetén a tulajdoni hányadok megjelölésével,

Több pályázó esetén licit tartása kötelező.
A hiánytalanul, pontosan kitöltött, aláírt pályázati adatlapot és a becsatolt mellékleteket egy példányban zárt borítékban kell beadni postai úton (2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u.104-106.), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályának 110. számú irodájában.
A borítékon fel kell tüntetni a megvásárolni tervezett ingatlan címét és helyrajzi számát.
Hiánypótlásra nincs lehetőség.     
7.    A pályázat meghirdetésének közhiteles időpontja: Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés kezdő napja: 2021. július 5.

8. A licittárgyalás (amennyiben több pályázat kerül benyújtásra)
ideje: a pályázat benyújtási határidejét követő hét kedd 10 óra
helye: Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106.) emeleti kis tanácsterme.
      Licitlépcső: 50.000 Ft

9. Amennyiben több pályázat érkezik egy ingatlan megvásárlására, a szerződéskötés jogát az a pályázó szerzi meg, aki a licittárgyalás során a legmagasabb vételi ajánlatot teszi. Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatát a szerződés aláírása előtt visszavonja, a szerződés megkötésének lehetősége a második legjobb ajánlatot tevőnek felajánlásra kerül, a nyertes pályázó által megajánlott áron.

10. A pályázat elbírálásának várható határideje: A pályázat eredményéről Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat benyújtását és az esetleges licittárgyalás megtartását követő Képviselő-testületi ülésen dönt.

11. A szerződés megkötésének határideje: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének döntését követő 15 munkanapon belül az Önkormányzat a nyertes pályázóval adásvételi előszerződést köt. Az előszerződésben a vételár 10 %-ának megfelelő mértékű foglaló kerül kikötésre, amibe a 100.000.Ft összegű bánatpénz beszámításra kerül.
Az adásvételi szerződés megkötése az ingatlanokra a közművek (víz, szennyvíz, elektromos áram, gáz) kiépítését követő 15 munkanapon belül történik.
A szerződéskötés díját a pályázat kiírója átvállalja.
Amennyiben a nyertes pályázónak felróhatóan nem történik meg az adásvételi előszerződés aláírása a fenti időpontig, a nyertes pályázó elveszíti szerződéskötési jogát és a bánatpénzt.
Amennyiben az adásvételi szerződés aláírása a nyertes pályázónak felróhatóan nem történik meg, akkor a nyertes pályázó elveszíti az adásvételi előszerződésben kikötött mértékű foglalót. Az Önkormányzat fenntartja jogát, hogy az adásvételi előszerződés megkötéséig a pályázati eljárást bármikor, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

12. Ajánlati kötöttség tartama: Az ajánlattevők ajánlati kötöttsége a pályázati eljárás eredményének kihirdetéséig (közléséig) tart.

13. A vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat az adásvételi szerződés aláírását követő 90 napon belül, egy összegben kell megfizetni. A vételár teljes megfizetéséig az ingatlan Nyergesújfalu Város Önkormányzatának tulajdonában marad.
      A vevő az ingatlanok a teljes vételár megfizetésének napjától léphet birtokba.

14. Helyszíni megtekintés ideje: Az ingatlanok a helyszínen megtekinthetőek. A megtekintés szándékát a 15. pontban megjelölt telefonszámon szükséges előzetesen jelezni.

15. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal (2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos. u. 104-106.) 110. számú iroda vagy telefonon, a 33/514-320/117 telefonszámon, Szeifert Zsuzsanna pénzügyi ügyintézőtől.


Nyergesújfalu, 2021. július 2.


Mellékletek:    - pályázati adatlap
                       - Térkép

Mihelik Magdolna
polgármester

 

 ma: 2021. szeptember 23., csütörtök, Tekla és Líviusz napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Gellért és Mercédesz napja lesz.

ugrás a lap tetejére