Háttérkép

Ipari park pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyergesújfalu Város Önkormányzata (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106.) az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 10/2016.(VII.6.) számú önkormányzati rendelet és Nyergesújfalu Város Képviselő-testületének 3/2021. (I.28.) határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet az alábbi ipari célú felhasználású ingatlan értékesítésére:

1. Az ingatlanok adatai:

Cím, hrsz.

Jellege, területe

 

Minimum bruttó eladási ár (kikiáltási ár)

nyergesújfalui 019/27 hrsz-ú ingatlan

2536 Nyergesújfalu, Hegyalja u. 5.

kivett ipari terület

2185 m2

16.886.000 Ft

Ipari Park címmel rendelkező, építéshatóságilag rendezett, a telekhatárig gáz, ivóvíz, szennyvíz, elektromos áram közműhozzáférési lehetőség (víz lecsatlakozási lehetőség 63 mm-es ipari kapacitású átmérővel, szennyvíz lecsatlakozási lehetőség 100 mm-es átmérővel, gáz lecsatlakozási lehetőség 20 m3/h ipari kapacitású mérőórákkal, elektromos áram lecsatlakozási lehetőség 3*32 A ipari árammal) biztosítva van.

2. Ajánlati biztosíték (bánatpénz): az induló licitár 5 %-a, melyet a pályázó köteles Nyergesújfalu Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11740092-15385822 számú számlájára átutalni vagy készpénzbefizetéssel a fenti számlaszámra a nyergesújfalui OTP Bank Nyrt-ben teljesíteni 2021. február 15-ig.
A pályázaton, a licittárgyaláson nem vehet részt az a pályázó, aki a bánatpénz befizetését a jelen felhívásban előírt módon és határidőben nem teljesítette.
A bánatpénz összege a szerződéskötési jog elnyerése esetén a vételárba beszámításra kerül. Amennyiben a nyertes pályázó az ajánlatát a szerződés aláírása előtt visszavonja, úgy a bánatpénzt elveszíti.
A szerződéskötési jogot el nem nyert pályázók számára a bánatpénz összege az eredményhirdetést követő 3 munkanapon belül visszafizetésre kerül.
A kiíró a visszatérített bánatpénz után kamatot nem fizet.

A pályázati eljárás hivatalos nyelve a magyar.

4. Pályázati feltételek:
A pályázati anyaghoz csatolt pályázati adatlapon lehet jelentkezni a pályázatra, a licittárgyalásra.  
A kitöltött pályázati adatlap a pályázati felhívásban foglaltak tudomásul vételét jelenti, egyben elengedhetetlen feltétele a pályázaton, licittárgyaláson való részvételnek.
Az ingatlanra természetes személyek, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában (továbbiakban Nvt.) meghatározottak szerinti átlátható szervezetek pályázhatnak.

A pályázathoz csatolni kell:
Valamennyi pályázónak
-    a bánatpénz befizetését igazoló bizonylatot,
-    az általa tervezett felhasználás célját, rövid bemutatását,
-    a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az adásvételi szerződés aláírását követő 5 éven belül beépítési kötelezettségének eleget tesz és megszerzi a felépítményre a jogerős használatbavételi engedélyt.
Gazdasági társaság pályázó esetén a fentiek mellett:
-    30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
-    alapító okiratot, társasági szerződést,
-    aláírási címpéldányt,
-    büntetőjogi felelősséggel tett nyilatkozat arról, hogy köztartozása nincs,
-    átláthatósági nyilatkozat az Nvt szerinti tartalommal.
Nem gazdasági társaság jogi személy pályázó esetén:
-    bejegyzésről, nyilvántartásba vételről szóló igazolást,
-    alapszabályt vagy alapító okiratot,
-    aláírási címpéldányt
-    büntetőjogi felelősséggel tett nyilatkozat arról, hogy köztartozása nincs,
-    átláthatósági nyilatkozat az Nvt szerinti tartalommal

5. Több pályázó esetén licit tartása kötelező.
A hiánytalanul, pontosan kitöltött pályázati adatlapot és a becsatolt mellékleteket zárt borítékban kell beadni postai úton (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u.104-106.), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal titkárságán.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a …….. hrsz-ú ingatlan megvásárlására”
Hiánypótlásra nincs lehetőség.
              
6. A pályázat meghirdetésének közhiteles időpontja: Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés kezdő napja: 2021. január 28.

7. A pályázat benyújtási határideje: 2021. február 15. 16:00 óra.

8. A licittárgyalás (amennyiben több pályázat kerül benyújtásra)
ideje: 2021. február 16.
helye: Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106.) emeleti kis tanácsterme.
Licitlépcső: 50.000 Ft

Amennyiben több pályázat érkezik az ingatlan megvásárlására, a szerződéskötés jogát az a pályázó szerzi meg, aki a licittárgyalás során a legmagasabb vételi ajánlatot teszi. Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatát a szerződés aláírása előtt visszavonja, a szerződés megkötésének lehetősége a második legjobb ajánlatot tevőnek felajánlásra kerül, a nyertes pályázó által megajánlott áron.

9. A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 1.

10. A szerződés megkötésének határideje: 2021. március 15.
A szerződéskötés díja a vevőt terheli.
Amennyiben a nyertes pályázónak felróhatóan nem történik meg a szerződés aláírása a fenti időpontig, a nyertes pályázó elveszíti szerződéskötési jogát és a bánatpénzt. Az Önkormányzat fenntartja jogát, hogy az adásvételi szerződés megkötéséig a pályázati eljárást bármikor, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

11. A vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételár 30 %-át (beszámításra kerül az induló 5 % befizetés is) a szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, a fennmaradó részt a szerződés aláírásától számított legkésőbb 60 napon belül egy összegben kell teljesíteni. A vételár teljes megfizetéséig az ingatlan Nyergesújfalu Város Önkormányzatának tulajdonában marad. A vevő a teljes vételár megfizetésének napjától léphet birtokba.
 
12. Helyszíni megtekintés ideje: A megtekintés szándékát kérem a 13. pontban megjelölt telefonszámon szíveskedjen jelezni.

13. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106.) 110. irodában vagy   a 33/514-320/213 vagy a 20/575-7263 telefonszámon Fekete Mártontól kérhető.

Nyergesújfalu, 2021. január 28.

Mellékletek:    
        - pályázati adatlap

Mihelik Magdolna
     polgármester

 ma: 2021. február 25., csütörtök, Géza napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Edina napja lesz.

ugrás a lap tetejére