Háttérkép

Haszonbérleti pályázati felhívás

Haszonbérleti Pályázati Felhívás
Nyergesújfalu Város Önkormányzata
(2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106.)

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Kiíró) az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 10/2016. (VII.6.) számú önkormányzati rendelete alapján nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő alábbi földterület haszonbérletére.

 

 

Település

Helyrajzi szám

Művelési ág

Terület nagysága ha, m2

Kat. jöv.

Legkisebb ajánlható éves bruttó bérleti díj ( Ft )

 

1.

 

Nyergesújfalu

4458

szőlő

szántó

0,1313

0,4632

7,23

4,33

 

15.000

 

Összesen

 

 

0,5945

11,56

15.000

A Kiíró felhívja a figyelmet, hogy az eljárásban felsorolt földterület haszonbérbe adására vonatkozó haszonbérleti eljárásban a pályázónak a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 40. § (1)-(4) pontjában foglaltak szerint földhasználati jog megszerzésére jogosultsággal kell rendelkeznie, azaz a pályázati eljárásban pályázóként földműves vagy mezőgazdasági termelőszövetkezet vehet részt.

1. A pályázatok benyújtásának általános feltételei:
    a kitöltött pályázati adatlap a pályázati felhívásban foglaltak tudomásul vételét jelenti, egyben elengedhetetlen feltétele a pályázaton, licittárgyaláson való részvételnek,
    több pályázó esetén licit tartása kötelező,
    pályázni a mellékelt pályázati adatlap - és az ahhoz tartozó mellékletek - hiánytalan benyújtásával lehet,
    hiánypótlásra lehetőség nincs,
    a kitöltött pályázati adatlaphoz mellékelni kell Nyergesújfalu Város Jegyzőjének igazolását arról, hogy a pályázónak a kiíró önkormányzattal szemben semmiféle lejárt tartozása nem áll fenn,
    a kitöltött pályázati adatlaphoz mellékelni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy hatvan napos ajánlattételi kötöttséget vállal, ami az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik,
    a kitöltött pályázati adatlaphoz mellékelni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a pályázati felhívásban meghatározott termőföld haszonbérletének az ajánlattevő által történő megszerzése nem esik korlátozás alá,
    a kitöltött pályázati adatlaphoz csatolni kell a kiírt összegű biztosíték befizetést igazoló dokumentum másolatát
    a kitöltött pályázati adatlaphoz mellékelni kell a nyilatkozatát arról, hogy a hamis adat szolgáltatása miatt nem zárták ki állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három évnél nem régebben lezárult – eljárásból
    amennyiben a pályázó nem természetes személy, a pályázó cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül
    a pályázó nyilatkozatát arról, hogy előhaszonbérletre jogosult-e, ha igen, a jogosultság mely jogszabály alapján és mely jogcímen illeti meg.

A Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a fenti nyilatkozatokat alátámasztó dokumentumokat, igazolásokat a pályázatához kell csatolnia.

A fenti feltételek hiánya szerződéskötést kizáró oknak is minősül

2. Haszonbérlet időtartama
A pályázaton nyertes ajánlattevővel a haszonbérleti szerződés 5 éves határozott időtartamra  kerül megkötésre.

3. A meghirdetett minimális haszonbérleti díj mértéke (induló licitár)
15.000 Ft/év

4.Licitlépcső    
     1.000,- Ft

5. Pályázati biztosíték:
A pályázat akkor érvényes, ha a pályázó a megpályázandó földterület vonatkozásában 5.000, - azaz Ötezer forint pályázati biztosítékot a pályázati ajánlat benyújtását megelőzően megfizetett Nyergesújfalu Város Önkormányzatának az OTP Bank Rt. nyergesújfalui fiókjánál vezetett 11740092-15385822 számú költségvetési elszámolási számlájára.
A pályázaton, a licittárgyaláson nem vehet részt az a pályázó, aki a bánatpénz befizetését a jelen felhívásban előírt módon nem igazolta.
A bánatpénz összege a szerződéskötési jog elnyerése esetén a haszonbérleti díjba beszámításra kerül. Amennyiben a nyertes pályázó az ajánlatát a szerződés aláírása előtt visszavonja, úgy a bánatpénzt elveszti.
A szerződéskötési jogot el nem nyert pályázók számára a bánatpénz összege visszafizetésre kerül.
A kiíró a visszatérített bánatpénz után kamatot nem fizet.

6. A pályázat beérkezésének határideje:    
2021. február 16. 12:00 óra

7. A pályázatok benyújtásának helye:       
A pályázati adatlapot, a mellékleteket és a bánatpénz befizetését igazoló bizonylat másolatát zárt borítékban kell feladni postai úton a Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatalnak (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u.104-106.), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályának 110. számú irodájában leadható. A borítékon fel kell tüntetni: „Haszonbérleti pályázat”.

8. A licittárgyalás (amennyiben több pályázat kerül benyújtásra)
ideje: a pályázat benyújtásának határidejét követő  3 napon belül
helye: Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106.) emeleti kis tanácsterme

Amennyiben több pályázat érkezik a fölterület(ek) haszonbérletére, a  szerződéskötés jogát az a pályázó szerzi meg, aki a licittárgyalás során a legmagasabb ajánlatot teszi.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatát a szerződés aláírása előtt visszavonja, a szerződés megkötésének lehetősége a második legjobb ajánlatot tevőnek felajánlásra kerül, a nyertes pályázó által megajánlott áron.
Amennyiben sem a nyertes, sem a második legjobb ajánlatot tevő pályázó nem köt szerződést, úgy ismételt pályázat kerül kiírásra.

9. A pályázat elbírálásának határideje
A pályázat eredményéről Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a pályázat benyújtása és az esetleges licittárgyalás megtartása utáni következő terv szerinti Képviselő-testületi ülésen dönt.

10. A szerződés megkötése
A Képviselő-testület a pályázaton nyertes által tett - elfogadott - ajánlatot a termőföldre vonatkozó az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kifüggesztés végett eljuttatja a jegyzőhöz.    
A nyertes ajánlattevővel illetve az előhaszonbérletre jogosulttal (több azonos helyen álló előhaszonbérletre jogosult esetén a Képviselő-testület által sorsolással kiválasztott előhaszonbérletre jogosulttal) a haszonbérleti szerződést a Kiíró a jegyzőtől kapott értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köti meg.
Amennyiben a pályázaton nyertes ajánlat az első helyen álló előhaszonbérleti jogosulttól érkezett, a szerződés a pályázat eredményéről szóló döntést követő 15 napon belül megkötésre kerül.
A nyertes visszalépése esetén a szerződést a pályázat soron következő helyezettjével kell megkötni, amennyiben annak ajánlata megfelelő a Kiíró számára.
A pályázat nyertese vállalja, hogy egy évi bérleti díjat a szerződéskötést követő 30 napon belül megfizeti a bérbeadó részére, amennyiben ezt a vállalását nem teljesíti bérbeadó jogosult szerződés azonnali hatályú felmondására. A szerződést követő évtől a bérlő az éves bérleti díjat tárgyév november 30-ig köteles egy összegben megfizetni.
A haszonbérleti szerződés érvényességi feltétele a jegyzői kifüggesztés igazolása, mely a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

11. Helyszíni megtekintés ideje
A megtekintés szándékát a 14. pontban megjelölt telefonszámon előzetesen jelezni kell.

12. A haszonbérletre vonatkozó egyéb feltételek:
-    Haszonbérlő a haszonbérleti díjat minden év november 30. napjáig köteles Kiíró részére- számla ellenében - megfizetni.
-    Haszonbérlő köteles a haszonbérlet tárgyát képező ingatlant rendeltetésszerűen használni, azt a jó gazda gondosságával szakszerűen művelni.
-    Haszonbérlő köteles a földhasználattal kapcsolatos valamennyi költséget megfizetni és viselni az ingatlannal kapcsolatos közterheket.
-    Haszonbérlő a földterület használata során köteles betartani a természetvédelmi, környezetvédelmi és talajvédelmi előírásokat.
-    Haszonbérlő az ingatlan használatát másnak nem engedheti át, azt haszonbérbe harmadik személynek nem adhatja.
-    Haszonbérlő a szerződés megszűnésekor köteles a bérleményt olyan állapotban visszaadni, hogy azon a rendeltetésszerű gazdálkodás folytatható legyen.
-    A földhasználat bejelentése az illetékes földhivatal felé haszonbérlő kötelessége.

13. A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók:
Az ajánlattevő a pályázat eredményéről szóló értesítés időpontjáig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, és minden tényt, információt, adatot köteles bizalmasan kezelni, arról tájékoztatást harmadik személynek nem adhat.
Ha az ajánlattevő vagy az érdekkörében álló más személy a pályázat titkosságát megsértette, a Kiíró az ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.

A Kiíró az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig titkosan kezeli, tartalmukról felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a pályázaton résztvevőknek nem ad. Ez alól kivételt képeznek a pályázati eljárás keretein belül - esetlegesen - megtartott versenytárgyaláson elhangzott információk.

A termőföld haszonbérletére kötött szerződés tartalmából közérdekű adatnak minősül:
a) a személyes adatok közül a haszonbérlő neve, székhelye, illetőleg lakcíme,
b) a földrészlet helyrajzi száma vagy földhasználati azonosítója, a haszonbérlet időtartama, valamint a haszonbérleti díj összege.

Az ajánlattevő nem igényelhet térítést a Kiírótól az ajánlata kidolgozásáért; a pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek az ajánlat érvényességétől, illetve a pályázat eredményességétől függetlenül az ajánlattevőt terhelik.

14. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető
Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106.) 110. iroda vagy telefonon, a 33/514-320/117 telefonszámon, Szeifert Zsuzsannától.

Mellékletek:    
        - térképmásolat
        - pályázati adatlap
Mihelik Magdolna
     polgármester

Megjelenik: 2021. január 28-án Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
Nyergesújfalu Városi Honlapon

 

 ma: 2021. február 25., csütörtök, Géza napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Edina napja lesz.

ugrás a lap tetejére