Háttérkép

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

pPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól szóló 19/2013. (IX.11.) rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi közösségek társadalmi életének fellendítésére, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítésére az I. pontban megjelölt szervezetek részére.

I. Pályázók köre
Önkormányzati támogatást kaphatnak a Magyarországon bírósági nyilvántartásba vett, nyergesújfalui székhelyű, illetve országos, regionális, megyei szervezet nyergesújfalui szervezettel is rendelkező, valamint nem nyergesújfalui székhelyű, de tevékenységével Nyergesújfalun is ható
a)    egyesületek,
b)    alapítványok,
c)    közalapítványok,
d)    egyéb szervezetek,
amelyeket a bíróság a pályázat kiírásáig nyilvántartásba vett, és az alapító okiratuknak/alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, továbbá a fenti feltételeknek megfelelő
e)    egyházak
f)    közfeladatot ellátó intézmények
g)    helyi nemzetiségi önkormányzatok

II. A pályázat útján támogatható tevékenységek köre
a)    civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása,
b)    civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása,
c)    hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, európai integrációt elősegítő civil programok támogatása,
d)    civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenységek támogatása,
e)    civil szervezetek pályázati önrészének támogatása,
f)    civil érdekképviseleti tevékenységek támogatása,
g)    egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott várospolitikai célok érdekében végzett tevékenység támogatása,
h)    civil szervezetek működési költségeinek támogatása.

III. A támogatás forrása, rendelkezésre álló keretösszeg
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletében 4.200.000Ft-ot biztosít alapítványi és civil szervezeti támogatás jogcímén.
    
IV. Egyéb feltételek
A pályázat kizárólag akkor terjeszthető a Képviselő-testület elé, ha a támogatást kérő a jelen pályázati kiírás I. és II. pontjában foglalt követelményeknek maradéktalanul megfelel.
    
Hiányos vagy nem a jelen pályázati kiírás V. pontjának megfelelően benyújtott pályázat nem terjeszthető a Képviselő-testület elé.
    
A pályázat elbírálása során a Képviselő-testület előnyben részesíti azt a pályázót, akinek támogatási kérelméből megállapítható, hogy
    
-    a pályázatában megjelölt célt nem kizárólag önkormányzati támogatásból kívánja megvalósítani
-    Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat pénzügyi támogatásairól szóló 19/2013. (IX.11.) rendelete alapján beadott pályázatokon kívüli egyéb lehetőségek igénybevételével (a tárgyévben és az azt megelőző három évben) pénzügyi forráshoz jutott, vagy pályázaton történő indulás tényét egyéb módon igazolja
-    a tervezett projektje települési szinten kiemelt jelentőségű feladat (pl.: oktatással, kultúrával, sporttal, karitatív tevékenységekkel kapcsolatos feladatok) megvalósítására irányul.

A Képviselő-testület nem adhat támogatást a mulasztástól számított két éven belül annak a támogatást kérőnek, aki a korábban megkötött támogatási szerződésben meghatározott feltételeket az abban megjelölt határidőre nem teljesítette, annak a támogatást kérőnek, aki a támogatást nem fizette vissza, vagy harminc napon belül a támogatás visszafizetésére irányuló beszedési megbízás nem vezetett eredményre.
    
Az elszámolás és a pályázati eljárás további feltételeit az önkormányzat pénzügyi támogatásairól szóló 19/2013. (IX.11.) rendelet szabályozza.

V. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje
A pályázatot a Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat pénzügyi támogatásairól szóló 19/2013. (IX.11.) rendeletének 1. melléklete szerinti támogatási kérelem formanyomtatványon kell papír alapon benyújtani.
Formanyomtatvány igényelhető a Polgármesteri Hivatal 206-os irodájában vagy letölthető a www.nyergesujfalu.hu honlapról.
A pályázat kizárólag abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha az 1. melléklet szerinti, hiánytalanul kitöltött formanyomtatványon, a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelő módon, helyen és határidőben nyújtották be, és a pályázó megfelel a fent meghatározott valamennyi feltételnek.

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. március 14. (csütörtök)

A pályázatot valamennyi mellékletével együtt a Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal titkárságán vagy postai úton az alábbi címre kell benyújtani 1 eredeti példányban.
Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal
2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106.

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2019. március 28.
A beérkezett pályázatokat Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete bírálja el, és a döntéstől számított 8 napon belül írásban értesíti az érintetteket.

Nyergesújfalu, 2019. február…..

Mihelik Magdolna
polgármester

Letölthető dokumentumok:

Támogatási kérelem űrlap
Összeférhetetlenségi nyilatkozat
Nyilatkozat köztartozásról

 

 ma: 2019. március 23., szombat, Emőke napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Gábor és Karina napja lesz.

ugrás a lap tetejére