Háttérkép

Pályázati felhívás

lPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyergesújfalu Város Önkormányzata (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106.) az  önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 10/2016. (VII.6.) számú önkormányzati rendelet és Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 283/2018. (XII.13.) Ny.Kt. határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlan értékesítésére:

1. Az ingatlanok adatai:

Cím, hrsz.

Jellege, alapterülete,

 

Minimum bruttó eladási ár (kikiáltási ár)

2536 Nyergesújfalu, Jókai M. utca 27.

Hrsz.: 1015

kivett beépítetlen terület

913 m2

       3.400.000 Ft

A víziközműhöz való csatlakozás a telken belül van, a többi közmű az utcában elérhető, azt a  vevőnek kell kiépíteni az ingatlanhoz.

2.    Ajánlati biztosíték (bánatpénz): Az induló licitár 5 %-a, melyet a pályázó köteles Nyergesújfalu Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11740092-15385822 számú számlájára átutalni vagy készpénzbefizetéssel a fenti számlaszámra a nyergesújfalui OTP Bank Nyrt-ben teljesíteni 2019. január 30-ig.
A pályázaton, a licittárgyaláson nem vehet részt az a pályázó, aki a bánatpénz befizetését a jelen felhívásban előírt módon és határidőben nem teljesítette.
A bánatpénz összege a szerződéskötési jog elnyerése esetén a vételárba beszámításra kerül. Amennyiben a nyertes pályázó az ajánlatát a szerződés aláírása előtt visszavonja, úgy a bánatpénzt elveszíti.
A szerződéskötési jogot el nem nyert pályázók számára a bánatpénz összege az eredményhirdetést követő 3 munkanapon belül visszafizetésre kerül.
A kiíró a visszatérített bánatpénz után kamatot nem fizet.

3.    A pályázati eljárás hivatalos nyelve a magyar.

4.    Pályázati feltételek:
a)    A pályázati adatlap átvehető: Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályán, a 110-es irodában vagy letölthető a www.nyergesujfalu.hu internetes oldalról is.
b)    A pályázati anyaghoz csatolt pályázati adatlapon lehet jelentkezni a pályázatra, a licittárgyalásra.
A kitöltött pályázati adatlap a pályázati felhívásban foglaltak tudomásul vételét jelenti, egyben elengedhetetlen feltétele a pályázaton, licittárgyaláson való részvételnek.
Az ingatlanokra természetes személyek, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában (továbbiakban Nvt.) meghatározottak szerinti átlátható szervezetek pályázhatnak.

A pályázathoz fénymásolatban csatolni kell:
Valamennyi pályázónak a bánatpénz befizetését igazoló bizonylatot.
Gazdasági társaság pályázó esetén:
-    30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
-    alapító okiratot, társasági szerződést,
-    aláírási címpéldányt,
-    büntetőjogi felelősséggel tett nyilatkozat arról, hogy köztartozása nincs,
-    átláthatósági nyilatkozat az Nvt szerinti tartalommal.
Nem gazdasági társaság jogi személy pályázó esetén:
-    bejegyzésről, nyilvántartásba vételről szóló igazolást,
-    alapszabályt vagy alapító okiratot,
-    aláírási címpéldányt
-    büntetőjogi felelősséggel tett nyilatkozat arról, hogy köztartozása nincs,
-    átláthatósági nyilatkozat az Nvt szerinti tartalommal

Több pályázó esetén licit tartása kötelező.
A hiánytalanul, pontosan kitöltött pályázati adatlapot és a becsatolt mellékleteket zárt borítékban kell beadni postai úton (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u.104-106.), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályának 110. számú irodájában.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Jókai utca 27. szám alatti ingatlan megvásárlására”.
      Hiánypótlásra nincs lehetőség.
5.    A pályázat meghirdetésének közhiteles időpontja: Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés kezdő napja: 2018. december 17.
6.    A pályázat benyújtási határideje: 2019. január 31.
7.    A licittárgyalás (amennyiben több pályázat kerül benyújtásra)
ideje: 2019. február 4.
helye: Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106.) emeleti kis tanácsterme.
      Licitlépcső: 50.000 Ft
8.  Amennyiben több pályázat érkezik az ingatlan megvásárlására, a szerződéskötés jogát az a pályázó szerzi meg, aki a licittárgyalás során a legmagasabb vételi ajánlatot teszi. Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatát a szerződés aláírása előtt visszavonja, a szerződés megkötésének lehetősége a második legjobb ajánlatot tevőnek felajánlásra kerül, a nyertes pályázó által megajánlott áron.
9.  A pályázat elbírálásának várható határideje: A pályázat eredményéről Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a pályázat benyújtását és az esetleges licittárgyalás megtartását követő Képviselő-testületi ülésen dönt.

10. A szerződés megkötésének határideje: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének döntését követő 15 munkanapon belül.
      A szerződéskötés díja a vevőt terheli.
    Amennyiben a nyertes pályázónak felróhatóan nem történik meg a szerződés aláírása a fenti időpontig, a nyertes pályázó elveszíti szerződéskötési jogát és a bánatpénzt. Az Önkormányzat fenntartja jogát, hogy az adásvételi szerződés megkötéséig a pályázati eljárást bármikor, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

11. A vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat a szerződés aláírását követő 60 napon belül, egy összegben kell megfizetni. A vételár teljes megfizetéséig az ingatlan Nyergesújfalu Város Önkormányzatának tulajdonában marad.
      A vevő a teljes vételár megfizetésének napjától léphet birtokba.

12. Helyszíni megtekintés ideje: A megtekintés szándékát kérem a 13. pontban megjelölt telefonszámon szíveskedjen jelezni.

13. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106.) 110. iroda vagy telefonon, a 33/514-320/117 telefonszámon, Szeifert Zsuzsanna pénzügyi ügyintézőtől.


Nyergesújfalu, 2018. december 17.


Mellékletek:    
        - pályázati adatlap


Mihelik Magdolna
     polgármester

 ma: 2019. január 19., szombat, Sára és Márió napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Fábián és Sebestyén napja lesz.

ugrás a lap tetejére