Háttérkép

Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyergesújfalu Város Önkormányzata (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106.) az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 10/2016.(VII.6.) számú önkormányzati rendelet és Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2018. (I.25.) Ny.Kt. határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanok  értékesítésére:

1. Az ingatlanok adatai:

 

Helyrajzi szám

 

Művelési ága

 

Ingatlan területe m2

 

Egyéb bejegyzés, jogok jogosultjai

 

Kikiáltási ár

3524

kivett mocsár

1770

E-ON 20 és 0,4 kV-os szabadvezeték és OTR transzformátor állomás 19 m2

408.000 Ft

3525

kivett saját használatú út

művelési ág módosítás „kivett mocsár” megnevezéssé eljárás folyamatban

22

6.000 Ft

3526

kivett mocsár

957

221.000 Ft

3527

kivett mocsár

2669

615.000 Ft

összesen

 

5418

 

1.250.000 Ft

Az ingatlanokat jellegük, hasznosíthatóságuk miatt az önkormányzat kizárólag egyben értékesíti.

2. Ajánlati biztosíték (bánatpénz): Az induló licitár 5 %-a, melyet a pályázó köteles Nyergesújfalu Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11740092-15385822 számú számlájára átutalni vagy készpénzbefizetéssel a fenti számlaszámra a nyergesújfalui OTP Bank Nyrt-ben teljesíteni 2018. február 12-ig.
   A pályázaton, a licittárgyaláson nem vehet részt az a pályázó, aki a bánatpénz befizetését a jelen felhívásban előírt módon és határidőben nem teljesítette.
   A bánatpénz összege a szerződéskötési jog elnyerése esetén a vételárba beszámításra kerül. Amennyiben a nyertes pályázó az ajánlatát a szerződés aláírása előtt visszavonja, úgy a bánatpénzt elveszíti.
   A szerződéskötési jogot el nem nyert pályázók számára a bánatpénz összege az eredményhirdetést követő 3 munkanapon belül visszafizetésre kerül.
   A kiíró a visszatérített bánatpénz után kamatot nem fizet.

3. A pályázati eljárás hivatalos nyelve a magyar.

4. Pályázati feltételek:
A pályázati anyaghoz csatolt pályázati adatlapon lehet jelentkezni a pályázatra, a licittárgyalásra.
A kitöltött pályázati adatlap a pályázati felhívásban foglaltak tudomásul vételét jelenti, egyben elengedhetetlen feltétele a pályázaton, licittárgyaláson való részvételnek.
Az ingatlanra természetes személyek, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában (továbbiakban Nvt.) meghatározottak szerinti átlátható szervezetek pályázhatnak.

A pályázathoz csatolni kell:
Valamennyi pályázónak
-    a bánatpénz befizetését igazoló bizonylatot,
-    az általa tervezett felhasználás célját, rövid bemutatását,
Gazdasági társaság pályázó esetén a fentiek mellett:
-    30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
-    alapító okiratot, társasági szerződést,
-    aláírási címpéldányt,
-    büntetőjogi felelősséggel tett nyilatkozat arról, hogy köztartozása nincs,
-    átláthatósági nyilatkozat az Nvt szerinti tartalommal.
Nem gazdasági társaság jogi személy pályázó esetén:
-    bejegyzésről, nyilvántartásba vételről szóló igazolást,
-    alapszabályt vagy alapító okiratot,
-    aláírási címpéldányt
-    büntetőjogi felelősséggel tett nyilatkozat arról, hogy köztartozása nincs,
-    átláthatósági nyilatkozat az Nvt szerinti tartalommal

5. Több pályázó esetén licit tartása kötelező.
A hiánytalanul, pontosan kitöltött pályázati adatlapot és a becsatolt mellékleteket zárt borítékban kell beadni postai úton (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u.104-106.), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal titkárságán.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a 3524, 3525, 3526, 3527 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására”
      Hiánypótlásra nincs lehetőség.
              
6. A pályázat meghirdetésének közhiteles időpontja: Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés kezdő napja: 2018.január 29.

7. A pályázat benyújtási határideje: 2018. február 12. 16:00 óra.

8. A licittárgyalás (amennyiben több pályázat kerül benyújtásra)
ideje: 2018. február 13.
helye: Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106.) emeleti kis tanácsterme.
Licitlépcső: 50.000 Ft

Amennyiben több pályázat érkezik az ingatlan megvásárlására, a szerződéskötés jogát az a pályázó szerzi meg, aki a licittárgyalás során a legmagasabb vételi ajánlatot teszi. Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatát a szerződés aláírása előtt visszavonja, a szerződés megkötésének lehetősége a második legjobb ajánlatot tevőnek felajánlásra kerül, a nyertes pályázó által megajánlott áron.

9. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 22.

10. A szerződés megkötésének határideje: A művelési ág módosítás miatt folyamatban levő földhivatali eljárás lefolytatását követő 15 napon belül.
    A szerződéskötés díja a vevőt terheli.
    Amennyiben a nyertes pályázónak felróhatóan nem történik meg a szerződés aláírása a fenti időpontig, a nyertes pályázó elveszíti szerződéskötési jogát és a bánatpénzt. Az Önkormányzat fenntartja jogát, hogy az adásvételi szerződés megkötéséig a pályázati eljárást bármikor, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

11. A vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül egy összegben. A vételár teljes megfizetéséig az ingatlan Nyergesújfalu Város Önkormányzatának tulajdonában marad. A vevő a teljes vételár megfizetésének napjától léphet birtokba.
 
12. Helyszíni megtekintés ideje: A megtekintés szándékát kérem a 13. pontban megjelölt telefonszámon szíveskedjen jelezni.

13. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106.) 110. sz. irodában és  a 33/514-320/117 vagy a 20/556-2955 telefonszámon Szeifert Zsuzsannától kérhető.

Nyergesújfalu, 2018. január 29.

Mellékletek:    
        - pályázati adatlap (a letöltéshez kattintson a szövegre)

Mihelik Magdolna
     polgármester

 ma: 2018. február 22., csütörtök, Gerzson napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Alfréd napja lesz.

ugrás a lap tetejére