Háttérkép

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

lPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyergesújfalu Város Önkormányzata (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106.) az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 10/2016.(VII.6.) számú önkormányzati rendelet és Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 44/2017. (II.23.) Ny.Kt. határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet az alábbi ipari célú felhasználású ingatlan  értékesítésére:

1. Az ingatlan adatai:

Cím, hrsz.

Jellege, területe

 

Minimum bruttó eladási ár

(kikiáltási ár)

 nyergesújfalui 019/24 hrsz-ú ingatlan

kivett ipari terület

2233 m2

 

 

bruttó 12.478.000 Ft

Ipari Park címmel rendelkező, építéshatóságilag rendezett, jelenleg közművesítés nélküli, de az önkormányzat által közút, gáz, ivóvíz, szennyvíz, hírközlési közművekkel ellátandó kivett ipari terület megnevezésű ingatlan kerül meghirdetésre.

2. Ajánlati biztosíték (bánatpénz): Az induló licitár 5 %-a, melyet a pályázó köteles Nyergesújfalu Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11740092-15385822 számú számlájára átutalni vagy készpénzbefizetéssel a fenti számlaszámra a nyergesújfalui OTP Bank Nyrt-ben teljesíteni 2017. március 13-ig.
A pályázaton, a licittárgyaláson nem vehet részt az a pályázó, aki a bánatpénz befizetését a jelen felhívásban előírt módon és határidőben nem teljesítette.
A bánatpénz összege a szerződéskötési jog elnyerése esetén a vételárba beszámításra kerül. Amennyiben a nyertes pályázó az ajánlatát a szerződés aláírása előtt visszavonja, úgy a bánatpénzt elveszíti.
A szerződéskötési jogot el nem nyert pályázók számára a bánatpénz összege az eredményhirdetést követő 3 munkanapon belül visszafizetésre kerül.
A kiíró a visszatérített bánatpénz után kamatot nem fizet.

3. A pályázati eljárás hivatalos nyelve a magyar.

4. Pályázati feltételek:
a)    A pályázati anyag átvehető: Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal 213 sz. irodájában.
b)    A pályázati anyaghoz csatolt pályázati adatlapon lehet jelentkezni a pályázatra, a licittárgyalásra.
A kitöltött pályázati adatlap a pályázati felhívásban foglaltak tudomásul vételét jelenti, egyben elengedhetetlen feltétele a pályázaton, licittárgyaláson való részvételnek.
Az ingatlanra természetes személyek, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában (továbbiakban Nvt.) meghatározottak szerinti átlátható szervezetek pályázhatnak.

A pályázathoz csatolni kell:
Valamennyi pályázónak
-    a bánatpénz befizetését igazoló bizonylatot,
-    az általa tervezett felhasználás célját, rövid bemutatását,
-    a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a tervezett beruházást az adásvételi szerződés megkötésétől számított 2 éven belül megkezdi és 5 éven belül megvalósítja
Gazdasági társaság pályázó esetén a fentiek mellett:
-    30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
-    alapító okiratot, társasági szerződést,
-    aláírási címpéldányt,
-    büntetőjogi felelősséggel tett nyilatkozat arról, hogy köztartozása nincs,
-    átláthatósági nyilatkozat az Nvt szerinti tartalommal.
Nem gazdasági társaság jogi személy pályázó esetén:
-    bejegyzésről, nyilvántartásba vételről szóló igazolást,
-    alapszabályt vagy alapító okiratot,
-    aláírási címpéldányt
-    büntetőjogi felelősséggel tett nyilatkozat arról, hogy köztartozása nincs,
-    átláthatósági nyilatkozat az Nvt szerinti tartalommal

5. Több pályázó esetén licit tartása kötelező.
A hiánytalanul, pontosan kitöltött pályázati adatlapot és a becsatolt mellékleteket zárt borítékban kell beadni postai úton (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u.104-106.), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal titkárságán.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a 019/24 hrsz-ú ingatlan megvásárlására”
Hiánypótlásra nincs lehetőség.
             
6. A pályázat meghirdetésének közhiteles időpontja: Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés kezdő napja: 2017. február 24.

7. A pályázat benyújtási határideje: 2017. március 13. 16:00 óra.

8. A licittárgyalás (amennyiben több pályázat kerül benyújtásra)
ideje: 2017. március 16.
helye: Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106.) emeleti kis tanácsterme.
Licitlépcső: 50.000 Ft

Amennyiben több pályázat érkezik az ingatlan megvásárlására, a szerződéskötés jogát az a pályázó szerzi meg, aki a licittárgyalás során a legmagasabb vételi ajánlatot teszi. Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatát a szerződés aláírása előtt visszavonja, a szerződés megkötésének lehetősége a második legjobb ajánlatot tevőnek felajánlásra kerül, a nyertes pályázó által megajánlott áron.


9. A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 30.

10. A szerződés megkötésének határideje: 2017. április 15.
A szerződéskötés díja a vevőt terheli.
Amennyiben a nyertes pályázónak felróhatóan nem történik meg a szerződés aláírása a fenti időpontig, a nyertes pályázó elveszíti szerződéskötési jogát és a bánatpénzt. Az Önkormányzat fenntartja jogát, hogy az adásvételi szerződés megkötéséig a pályázati eljárást bármikor, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

11. A vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételár 30 %-át ( beszámításra kerül az induló 5 % befizetés is) a szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, a fennmaradó részt az önkormányzat által vállalt közműkiépítést követően kell egy összegben teljesíteni. 

12. Helyszíni megtekintés ideje: A megtekintés szándékát kérem a 13. pontban megjelölt telefonszámon szíveskedjen jelezni.

13. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106.) 213. irodában és  a 33/514-320/213 vagy a 20/575-7263 telefonszámon Fekete Mártontól kérhető.


Nyergesújfalu, 2017. február 23.


Mellékletek:   
        - pályázati adatlap


Mihelik Magdolna
     polgármester

 ma: 2017. március 28., kedd, Gedeon és Johanna napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Auguszta napja lesz.

ugrás a lap tetejére