Háttérkép

Pályázati felhívás - Zártkert

l

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

Nyergesújfalu Város Önkormányzata (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106.) az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 10/2016. (VII.6.) számú önkormányzati rendelet és Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 192/2016. (X.27.) Ny.Kt. határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonú zártkert értékesítésére:

 

1. Az ingatlanok adatai:

 

Cím, hrsz.

Jellege, alapterülete,

tulajdoni hányad

Minimum eladási ár (kikiáltási ár)

Nyergesújfalu, hrsz 3076

zártkert, szántó művelési ágú 2478 m2

1/1

693.840 Ft

2. Ajánlati biztosíték (bánatpénz): Az induló licitár 5 %-a, melyet a pályázó köteles Nyergesújfalu Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11740092-15385822 számú számlájára átutalni vagy készpénzbefizetéssel a fenti számlaszámra a nyergesújfalui OTP Bank Nyrt-ben teljesíteni 2016. december 5-ig.

A pályázaton, a licittárgyaláson nem vehet részt az a pályázó, aki a bánatpénz befizetését a jelen felhívásban előírt módon és határidőben nem teljesítette.

A bánatpénz összege a szerződéskötési jog elnyerése esetén a vételárba beszámításra kerül. Amennyiben a nyertes pályázó az ajánlatát a szerződés aláírása előtt visszavonja, úgy a bánatpénzt elveszíti.

A szerződéskötési jogot el nem nyert pályázók számára a bánatpénz összege az eredményhirdetést követő 3 munkanapon belül visszafizetésre kerül.

A kiíró a visszatérített bánatpénz után kamatot nem fizet.

3. A pályázati eljárás hivatalos nyelve a magyar.

4. Pályázati feltételek:

  1. a)A pályázati anyag átvehető: Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályán, a 110-es irodában.
  2. b)A pályázati anyaghoz csatolt pályázati adatlapon lehet jelentkezni a pályázatra, a licittárgyalásra. A kitöltött pályázati adatlap a pályázati felhívásban foglaltak tudomásul vételét jelenti, egyben elengedhetetlen feltétele a pályázaton, licittárgyaláson való részvételnek.

A föld tulajdonjogát a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 10. § (1) bekezdése értelmében belföldi természetes személy és tagállami állampolgár szerezheti meg. A földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, akkor szerezheti meg a föld tulajdonjogát, ha a birtokában álló terület nagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt.

         Kiíró felhívja a figyelmet, hogy az eljárás tárgyát képező földterület megvásárlására irányuló pályázati eljárásban pályázóként az vehet részt, aki a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 10.§ - 15. § rendelkezéseinek eleget tesz.

           A pályázathoz fénymásolatban csatolni kell:

-          bánatpénz befizetését igazoló bizonylatot,

-          Nyergesújfalu Város Jegyzőjének igazolását arról, hogy a pályázónak a kiíró önkormányzattal szemben semmiféle lejárt tartozása nem áll fenn,

-          az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy hamis adat szolgáltatása miatt nem zárták ki állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – 3 évnél nem régebben lezárult- eljárásból,

-          az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kiírásban szereplő földterületnek az ajánlattevő általi megvásárlása nem esik korlátozás alá.

 

5. Több pályázó esetén licit tartása kötelező.

A hiánytalanul, pontosan kitöltött pályázati adatlapot és a becsatolt mellékleteket zárt borítékban kell beadni postai úton (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u.104-106.), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályának 110. számú irodájában.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a nyergesújfalui 3076 hrsz. alatti ingatlan megvásárlására”.

     Hiánypótlásra nincs lehetőség.

6. A pályázat meghirdetésének közhiteles időpontja: Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés kezdő napja: 2016. november 2.

 

7. A pályázat benyújtási határideje: 2016. december 5.

 

8. A licittárgyalás (amennyiben több pályázat kerül benyújtásra)

ideje: 2016. december 8.

helye: Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106.) emeleti kis tanácsterme.

Licitlépcső: 50.000 Ft

Amennyiben több pályázat érkezik az ingatlan megvásárlására, a szerződéskötés jogát az a pályázó szerzi meg, aki a licittárgyalás során a legmagasabb vételi ajánlatot teszi. Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatát a szerződés aláírása előtt visszavonja, a szerződés megkötésének lehetősége a második legjobb ajánlatot tevőnek felajánlásra kerül, a nyertes pályázó által megajánlott áron.

     9. A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

     10. A szerződés megkötésének határideje: 2017. január 15.

     A szerződéskötés díja a vevőt terheli.

    Amennyiben a nyertes pályázónak felróhatóan nem történik meg a szerződés aláírása a fenti időpontig, a nyertes pályázó elveszíti szerződéskötési jogát és a bánatpénzt. Az Önkormányzat fenntartja jogát, hogy az adásvételi szerződés megkötéséig a pályázati eljárást bármikor, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

     11. A vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat a szerződés aláírását követő 60 napon belül, egy összegben kell megfizetni. A vételár teljes megfizetéséig az ingatlan Nyergesújfalu Város Önkormányzatának tulajdonában marad.

     A vevő a teljes vételár megfizetésének napjától léphet birtokba.

     12. Helyszíni megtekintés ideje: A megtekintés szándékát kérem a 13. pontban megjelölt telefonszámon szíveskedjen jelezni.

    13. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106.) 110. iroda vagy telefonon, a 33/514-320/117 telefonszámon, Szeifert Zsuzsanna vagyongazdálkodási ügyintézőtől.

Nyergesújfalu, 2016. 11.02.

Mellékletek:  

                        - pályázati adatlap

  Mihelik Magdolna

   polgármester

 ma: 2017. augusztus 21., hétfő, Sámuel és Hajna napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Menyhért és Mirjam napja lesz.

ugrás a lap tetejére