Háttérkép

Testületi ülés 2019. - II. félév

2019. december 17.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Rendelettervezet a 2019. évi költségvetési rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Az illetménykiegészítésről, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 27/2003. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

3.    Nyergesújfalu Város 2019-2024 közötti időszak Gazdasági Programjának megvitatása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat a 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

5.    Javaslat az ipari parki telkek értékesítésére történő pályázat kiírásra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    A Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde aktualizált szakmai programjának, házirendjének, felvételi szabályzatának, szervezeti és működési szabályzatának tudomásulvétele
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde létszám bővítése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    A 2020. évi „Völgyválasz” önkormányzati rendezvény fellépőinek szervezéséhez fedezet biztosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    „Ipari park C jelű bekötőút és csomópont építése” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Javaslat a Képviselő-testület 2020. I. félévi munkatervére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

12.    Nyergesújfalu 1569/18/A hrsz alatt lévő ingatlan (Kuckó épület) tulajdonjogának megszerzésére szerződés kötése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Az „Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár komplett felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    A 04/4 és a 04/8 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére hozott határozatok felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Zoltek Zrt. kis és középfeszültségű kábelhálózat kitérítéséhez tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    SUBI Transz Kft. (019/25 hrsz.) tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Javaslat a 955 hrsz-ú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú ingatlan művelési ágának megváltoztatására és ingatlan-nyilvántartási átvezetésre
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. november 26.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Javaslat a képviselő-testület 2019. II. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Rendelet-tervezet a helyi adókról szóló 44/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    A helyi környezetvédelmi alappal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozására szóló 6/1997. (I.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

4.    A gépjármű várakozóhelyek megváltásáról szóló 9/2004. (VI.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

5.    A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet újraalkotása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

6.    A köztemetők üzemeltetésére kegyeleti közszolgálati szerződés kötése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Toray Industries Hungary Kft által a 04/21 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló akkumulátor elválasztó film gyártóüzem megépítéséhez kapcsolódóan telepítési tanulmányterv és településrendezési szerződés elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Javaslat az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    A Dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben vállalkozói formában feladatot ellátó orvosok 2020. évi működési költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2019. I-III. negyedévi helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Javaslat a név nélküli 061/1 és a 3448 hrsz-ú közutak elnevezésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Javaslat a 127/2019. (VI.5.) Ny.Kt. határozat, valamint a 147/2019. (VI.27.) Ny.Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    A Bóbita Óvoda és Bölcsőde eterniti tagóvoda eszközbeszerzéséhez fedezetbiztosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Az Eternit városrészben található azbesztszennyezés részleges tényfeltárásának elkészítéséhez fedezetbiztosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.   A Dr. Tábori Lajos Rendelőintézet jutalomkeretének meghatározása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    ÉDV Zrt. és Distherm Kft. taggyűlésébe, Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába és a Gerecse-Pilis Vízi-társulat Közgyűlésébe tagi képviselők megválasztása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


Közmeghallgatás

2019. november 11-én (hétfő) 17.00 óra
a Kernstok Károly Általános Iskola Tagiskolájába (Eternit)
(2536 Nyergesújfalu, Babits Mihály utca 13.),

Meghívó Jegyzőkönyv

2019. november 12-én (kedd) 17.00 óra
a Kernstok Károly Általános Iskolába
(2536 Nyergesújfalu, Padányi tér 35. A)

Meghívó Jegyzőkönyv


2019. november 5.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Pénzügyi Bizottság és a Kulturális, Köznevelési és Sport Bizottság tagjainak megválasztása, nem önkormányzati képviselők eskütétele
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat a Képviselő-testület 2019. II. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 18/2011.(XI.3.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Beszámoló a Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2018. évi tevékenységéről, valamint a 2019/2020-as nevelési munkatervének véleményezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    A Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde pedagógiai asszisztensi státusz kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Beszámoló a Benedek Elek Óvoda 2018. évi tevékenységéről, valamint a 2019/2020-as nevelési munkatervének véleményezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Beszámoló a Napsugár Óvoda 2018. évi tevékenységéről, valamint a 2019/2020-as nevelési munkatervének véleményezése
Előterjesztő: polgármester

8.    Javaslat a Nyergesújfalui Napsugár Óvoda nagy (Nyuszi) csoport maximális csoportlétszámának húsz százalékkal történő átlépésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Az Eternit konténer-óvoda bérletével kapcsolatos szerződés-hosszabbítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.  Intézményi ételhulladék elszállítási kötelezettséggel kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 17/2008.(V.30.) önkormányzati rendelet és Településszerkezeti Tervének módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Forró-Lénárt Enikő védőnő közalkalmazotti kinevezése a II. számú védőnői körzetbe
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Dr. Végh Róbert fogorvos kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2019. I. félévi működéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    UNIKER Kereskedelmi Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    PRENKER-KER Kft. (019/14, 019/15 hrsz.) tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Javaslat a 019/19 hrsz-ú kivett iparterület művelési ágú ingatlan művelési ágának megváltoztatására és ingatlan-nyilvántartási átvezetésre
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. november 4. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Pénzügyi Bizottság és a Kulturális, Köznevelési és Sport Bizottság tagjainak megválasztása, nem önkormányzati képviselők eskütétele
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. október 24.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a helyi önkormányzati választások lebonyolításáról és az eredményéről
Előadó: Janositz Ernőné Helyi Választási Bizottság elnöke

2.    Helyi önkormányzati képviselők eskütétele
Előadó: Janositz Ernőné Helyi Választási Bizottság elnöke

3.    Polgármester eskütétele
Előadó: Janositz Ernőné Helyi Választási Bizottság elnöke

4.    Ügyrendi döntés a bizottságok választásaihoz kapcsolódóan az alakuló ülésen titkos,
vagy nyílt szavazással való szavazások ügyében
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    A szavazatszámláló bizottság létrehozása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Az alpolgármester megválasztása, eskütétele
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke

8.    Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Nyergesújfalu Város Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (IV.29.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

10.    A bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása, bizottságok nem önkormányzati képviselő tagjainak eskütétele
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Egyebek

12.A 088/5 hrsz.-ú ingatlanból 1896 m2-es területrész eladására érkezett ajánlat megvitatása (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. október 7. Renkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Szavazatszámláló Bizottságokba a kieső tagok, póttagok helyére új tagok illetve póttagok választása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző


2019. szeptember 26.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    A Gördülő Fejlesztési Terv 2020-2034. elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat a Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    A Völgyválasz önkormányzati rendezvény tapasztalatai
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Beszámoló a nyári napközi tapasztalatairól
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2019. I-IV. havi helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Rendelet-tervezet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Beszámoló az elmúlt öt év munkájáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Beszámoló az önkormányzat gazdasági programjának végrehajtásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Tájékoztató a 2019. évben benyújtott és folyamatban lévő pályázatokról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Dr. Trexler Ilona szakorvos kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Pótelőirányzat biztosítása a parkfenntartási feladatokhoz
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Településfejlesztési Koncepció (TK) és Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Dr Tábori Lajos rendelőintézet túlfeszültség védelmének javítására és szerver helyiségének klimatizálására pénzügyi forrás biztosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

15.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. augusztus 29.

Meghívó Jegyzőkönyv

1. Közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet újraalkotása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

2.    A Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    A Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4. Önkormányzati lakások felújítására pénzügyi forrás biztosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5. Javaslat a 0111/37 hrsz.-ú mezőgazdasági földterület haszonbérbe adására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6. Utak, járdák felújítására érkezett egyedi kérelmek teljesítésére pénzügyi forrás biztosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7. Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közhasznú Közalapítvány tulajdonában lévő játszótéri eszközök használatára megállapodás kötése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8. A Nyergesújfalu 320/3 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására vételi ajánlat tétele
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Dr. Arató József Géza szakorvossal kötött közreműködői szerződés módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10. Kosztka Gáborné megbízási szerződésének módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Holler Zoltánné megbízási szerződése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Dúsné Molnár Csilla felmentéséhez pénzügyi forrás biztosítása (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Javaslat a „Pro Urbe” emlékérem adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. augusztus 26. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző


2019. július 30. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Az eterniti óvodaépület vagyonvédelmi rendszeréhez fedezet biztosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Pótelőirányzat közalkalmazott továbbtanulásához
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Sándorné Kis Gabriella megbízása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Salánkiné Simics Magdolna munkaügye (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. július 15. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

1. Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 17/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet (HÉSZ) és a Településszerkezeti Terve módosításának kezdeményezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 ma: 2021. szeptember 24., péntek, Gellért és Mercédesz napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Eufrozina és Kende napja lesz.

ugrás a lap tetejére