Testületi ülés 2009 - II. félév

2009. II félév
 
 

2009. július 15. /rendkívüli/
 
 
 
Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 
 1. Rendelettervezet a "távhőrendelet" módosításáról
 2. Vis maior igényléssel kapcsolatos döntéshozás
 3. Bajót-Nyergesújfalu kerékpárút kiépítésével kapcsolatos ivóvíz vezeték kiváltási költségek jóváhagyása
 4. Barátság Kör Egyesület támogatási kérelme
 5. Testvérvárosba utazással kapcsolatos kérelem
 6. Javaslak "Kiváló Diák" kitüntetés adományozására (zárt ülés)
 7. Kitüntetéshez pénzjutalom biztosítása (zárt ülés)

2009. augusztus 04. /rendkívüli/
 
 
 
Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 
 1. Bölcsőde kialakításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás, döntéshozás
 2. Pályázat a Gyermekjóléti Szolgálat épületének építésére

 
2009. augusztus 27.
 
 
 
Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 
 1. Rendelettervezet az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról
 2. Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2009. I. félévi helyzetéről
 3. Az önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények szervezeti és működési szabályzatainak módosítása
 4. A Bóbita óvoda bajóti tagintézménye helyi nevelési programjának módosítása
 5. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
6. Egyebek
 1. Rendelettervezet a "víz- és csatornarendelet" módosításáról
 2. Nyergesújfalu 289/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése
 3. Csoportlétszám-túllépés engedélyezése iránti kérelem
 4. Az Országos Kompetencia mérés eredményei a Kernstok Károly Általános Iskolában
 5. Részvétel a "Tudásdepó-Express" könyvtári pályázaton
 6. Intézményi felújításokkal kapcsolatos többlet igények
 7. Alapító okiratok módosítása
 8. Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése
 9. Pályázat és projektmenedzsment a Kernstok Károly Általános Iskola akadálymentesítése és a gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztésére
 10. Tájékoztató az eterniti romok lebontásával kapcsolatos többletmunkákról
 11. Részvétel a KDOP-2009.3.1.1.C pályázaton

 

2009. szeptember 15. /rendkívüli/
 
 
 
Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 
 1. A Kernstok házzal kapcsolatos pályázat benyújtása

2009. szeptember 24.
 
 
Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 
 1. Beszámoló a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó parancsnokság tevékenységéről
 2. A megengedett helyi zajszintről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
 3. Helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
 4. A beszállítói minősítő rendszer kidolgozása, bevezetése az önkormányzat megbízásából munkát végző tervezők, kivitelezők részére
 5. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
6. Egyebek
 1. Rendelettervezet a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről
 2. Szervezeti és Működési szabályzatok jóváhagyása
 3. Támogatási kérelmek
 4. Csatlakozás a "Bursa Hungarica" Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához
 5. 2009. évi Közfoglalkoztatási Terv módosítása
 6. Testvérvárosi találkozóra benyújtandó pályázat
 7. Mikro-könyv Bt. kérelme
 8. A 2009. évi szúnyoggyérítés többletköltségei
 9. Kernstok Károly Általános Iskola akadálymentesítésével kapcsolatos pályázat benyújtása
 10. Építési hulladék elhelyezésének lehetőségei
 11. KDOP-4.1.0- E belterületi csapadékvíz elvezetés pályázathoz szükséges önrész biztosítása
 12. Döntés Pásztói Tamás igazgató magasabb vezetői megbízása fenntartása ügyében

2009. október 19. /rendkívüli/

 
Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 
 1. TESCO-val kötendő adásvételi szerződés jóváhagyása
 2. 189/2009. (IX. 24.) számú önkormányzati határozat módosítása
 3. Közalapítvány támogatás

2009. október 29.

 
Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 
 1. Rendelettervezet az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról
 2. Tájékoztató az AVE Tatabánya zRt. tevékenységéről
 3. Tájékoztató a Városi Vöröskereszt tevékenységéről
 4. Önkormányzati utak forgalomszabályozásának felülvizsgálata Nyergesújfalun
 5. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testüelti ülés óta eltelt időszak eseményeiről
6. Egyebek
 1. Maximális csoportlétszám túllépésnek engedélyezése
 2. A nyergesújfalui 44 hrsz-ú beépítetlen terület, valamint a 2322/A/9 hrsz-ú lakás értékesítése
 3. Nyergesújfalu város Lakáskoncepciójának elfogadása
 4. A 2. számú körzeti fogorvosi szolgálat tartósan betöltetlenné nyilvánítása, pályázati kiírás a fogorvosi feladatok ellátására
 5. Felhívás településőr programban történő részvételre
 6. Köztemetők üzemeltetése
 7. Tájékoztató az ÁSZ 2008. évi ellenőrzésére tett intézkedésekről
 8. 2010. évi belső ellenőrzési munkaterv
 9. A Planner-T Kft-vel kötött szerződés módosítása
 10. Kártérítési igény
 11. Természetbeni juttatás nyújtása
 12. Iparűzési adó ellenőrzésének előirányzata
 13. Támogatási kérelmek
 14. Támogatási nyilatkozat
 15. Eterniti romok elbontásával kapcsolatos többletmunkák költsége

2009. november 05. /rendkívüli/
 

 
Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 
 1. Ajánlattételi felhívás elfogadása a Rendelőintézet gép- és műszerbeszerzésére
 2. Holcim Hungária zRt-vel kötött megállapodás módosítása
 3. 2009. évi közmeghallgatás napirendjének meghatározása

2009. november 26.

 
Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 
 1. a.) Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2009. I-III. negyedévi helyzetéről
  b.) A 2010. évi költségvetési koncepció meghatározása
 2. Tájékoztató a Szent Mihály Idősek Otthona által ellátott kötelező önkormányzati szociális tevékenységekről
 3. Tájékoztató a kistérségi ügyeleti szolgálat működésének tapasztalatairól
 4. Tájékoztató az ebek microchippel történő ellátásának jogszabályi feltételeiről
 5. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről
 6. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testüelti ülés óta eltelt időszak eseményeiről
7. Egyebek
 1. A nyergesújfalui 289/2 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése
 2. A nyergesújfalui 1796/48 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése
 3. A nyergesújfalui 789/12 hrsz.-ú közterületből 167 m2 értékesítése
 4. Gyermekjóléti szolgálat pályázathoz fedezet biztosítása
 5. Álláshelyek létesítése a Bóbita Óvodában és pótelőírányzat biztosítása a tejkonyha kialakítására
 6. Szabolcsi Bence Zeneiskola alapító okiratának módosítása
 7. Bóbita Óvoda alapító okiratának módosítása
 8. Eterniti romok költségigénye
 9. Munkaterv módosítás

2009. december 10. /rendkívüli/

Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 
 1. Rendelettervezet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására szóló 1/2009. (I.30.) számú rendelet módosításáról
 2. Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút többletköltsége
 3. Tehergépjármű vásárlás
 4. Holcim Hungária Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás módosítása
 5. Eterniti romok költségigénye
 6. A nyergesújfalui 0120/7 helyrajzi számú ingatlan más célú hasznosításával kapcsolatos döntés
 7. Támogatási kérelmek

2009. december 17.

Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 
 1. Rendelettervezet az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról
 2. Javaslat a képviselő-testület 2010. I. félévi munkatervére
 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
4. Egyebek
 1. Rendelettervezet a „víz és csatornadíj” rendelet módosításáról
 2. Közalapítvány támogatása
 3. Alapító Okiratok és a Kernstok Károly Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 4. Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
 5. Csapatzászló adományozása a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére
 6. Az „öreg” temető melletti parkoló kialakításának költségei
 7. Támogatási kérelem

Testületi ülés 2010 - I. félév

2009. december 08. kedd, 15:10