Háttérkép

Tájékoztatás a telekadó bevezetéséről

pTisztelt Ingatlantulajdonos!

Tájékoztatom, hogy Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi adókról szóló 44/2012.(XI.30.) önkormányzati rendeletével a város illetékességi területén, 2013. január 1-től határozatlan időre bevezette a telekadót.

A rendelet alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

Telek: az épülettel be nem épített földterület, ide nem értve
- az ingatlan-nyilvántartásban művelési ág szerint aranykorona-értékkel nyilvántartott és
ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telket,
- a külterületi termőföldet,
- az ingatlan-nyilvántartás szerint tanyaként nyilvántartott ingatlanhoz tartozó földterületet,
feltéve, ha az ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt áll,
- a közút területét,
- a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet,
- a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény szerint temető fogalma alá tartozó földterületet.

Termőföld: az ingatlan-nyilvántartásban aranykorona értékkel és művelési ággal nyilvántartott, a termőföldről szóló törvény szerinti termőföldnek minősülő földterület.

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény szerint termőföld: az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván.

Tanya: a település külterületén lévő mezőgazdasági termelés (növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás) céljára létesített lakó- és gazdasági épület, épületcsoport és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó, legfeljebb 6000 m2 területű föld együttese.

Az adó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa.

Tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották - melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte -, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni. Egyéb módon történő tulajdonszerzés esetére a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók.

Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

Amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos). Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Vagyoni értékű jog: a kezelői jog, a vagyonkezelői jog, a tartós földhasználat, a haszonélvezet, a használat joga - ideértve a külföldiek ingatlanhasználati jogát is -, a földhasználat és a lakásbérlet.

Vagyoni értékű jog jogosítottja: az ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog jogosítottja az a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban a vagyoni értékű jog jogosítottjaként feltüntetésre került. Amennyiben az ingatlant terhelő vagyoni értékű jog alapításáról szóló okiratot az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották - melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte -, az okiratban megjelölt, jogszerzésre feljogosított személyt vagy szervezetet kell a vagyoni értékű jog jogosítottjának tekinteni.

Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

Az adó évi mértéke:
a) 10,- forint/m2,
b) az Ipari Parkban 20,- forint/m2.

Ipari Park: A Gazdasági Minisztériummal 2001-ben megkötött IPC-014/00. számú szerződés alapján létesített terület, figyelemmel a 2007-ben kelt 1-es és 2-es számú módosításokra.

A Htv. hatálya nem terjed ki:

A Htv. 3. § (5) bekezdése alapján a törvény hatálya nem terjed ki a Magyar Államra, a helyi önkormányzatra, az országos és helyi kisebbségi önkormányzatra, a költségvetési szervre, az egyházra, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-re, az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-re, a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter felügyelete alá tartozó büntetés-végrehajtási gazdálkodó szervezetre.

Mentes a telekadó alól:

1. A Htv. alapján:

a) A Htv. 3. § (2) bekezdése alapján adómentes a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár.

A (3) bekezdés szerint telekadóban a (2) bekezdés szerinti mentesség - az ott felsorolt adóalanyok számára - csak az alapító okiratban, alapszabályban meghatározott alaptevékenység kifejtésére szolgáló épület és telek után jár. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

b) A 3/A. § (1) bekezdése alapján mentesek az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok.

c) A Htv. 19. §-a alapján mentes:
- az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
- az erdő művelési ágban nyilvántartott belterületi telek,
- az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a.


Építési tilalom: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény alapján elrendelt változtatási, telekalakítási, illetőleg építési tilalom.

2. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete alapján: a magánszemély tulajdonában lévő telek.

Adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése:
Htv. 20. § (1) bekezdése alapján:
Az adókötelezettség
a) mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földnek minősülő telek esetében a telek tényleges mezőgazdasági művelésének a megszüntetését vagy a telek művelés alól kivett területként való ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő év első napján,
b) termőföld esetén a művelés alól kivett területté történő ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő év első napján,
c) tanyaként nyilvántartott ingatlanhoz tartozó földterület esetében a tanya megnevezés ingatlan-nyilvántartásból való törlését és/vagy a kizárólagos mezőgazdasági célú hasznosítás megszüntetését követő év első napján,
d) az épület megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első napján keletkezik.
(2) Az adókötelezettség
a) belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése vagy mezőgazdasági művelésének megkezdése évének utolsó napján szűnik meg,
b) külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzése évének utolsó napján szűnik meg, feltéve, hogy a tanyához tartozó földterület ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt áll,
c) a telek épülettel való beépítése félévének utolsó napján szűnik meg.
(3) Az adókötelezettségben bekövetkező – (1)–(2) bekezdésben nem említett – változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

A bevallás benyújtásának szabályai:

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 19. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók esetében az adózó bevallásának benyújtásával jelenti be adókötelezettségét.

(2) Az adózó az adókötelezettség keletkezését, változását, megszűnését annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon jelenti be.

Az adóalanyoknak 2013. január 15. napjáig kell a bevallást benyújtaniuk.

A bevallás teljesítéséhez szükséges nyomtatvány a város honlapjáról (www.nyergesujfalu.hu) letölthető vagy adóhatóságunktól beszerezhető.

A bevallást azoknak az adóalanyoknak is be kell nyújtani, akik az e tájékoztató 1. c) pontja alapján mentességet élveznek a telekadó fizetése alól. Az adómentesség ténye a bevallás benyújtásának kötelezettségét nem érinti.

Az adó megfizetése:

Az Art. 2. számú melléklete szerint a telekadót két egyenlő részletben, minden év március 15-éig, illetve szeptember 15-éig kell megfizetni.

Kérem, hogy a mulasztási bírság elkerülése érdekében adókötelezettségüknek szíveskedjenek eleget tenni.

Nyergesújfalu, 2012. december 4.

Tisztelettel:

Dr. Szolnoki Imre
jegyző

 ma: 2019. máj. 27., hétfő, Hella napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Emil és Csanád napja lesz.

ugrás a lap tetejére