Háttérkép
2019-07-25

Iskolai étkezés

vNyergesújfalu Város Önkormányzata 2019. szeptember 1-étől a gyermek étkeztetési térítési díj nyilvántartására új, nyilvántartó programot (QB-Értékesítés) vezet be

Bővebben »

2019-07-16

Testületi ülés 2019. - II. félév

Közmeghallgatás

2018. november 11-én (hétfő) 17.00 óra
a Kernstok Károly Általános Iskola Tagiskolájába (Eternit)
(2536 Nyergesújfalu, Babits Mihály utca 13.),

Meghívó Jegyzőkönyv

2018. november 12-én (kedd) 17.00 óra
a Kernstok Károly Általános Iskolába
(2536 Nyergesújfalu, Padányi tér 35. A)

Meghívó Jegyzőkönyv


2019. november 5.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Pénzügyi Bizottság és a Kulturális, Köznevelési és Sport Bizottság tagjainak megválasztása, nem önkormányzati képviselők eskütétele
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat a Képviselő-testület 2019. II. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 18/2011.(XI.3.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Beszámoló a Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2018. évi tevékenységéről, valamint a 2019/2020-as nevelési munkatervének véleményezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    A Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde pedagógiai asszisztensi státusz kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Beszámoló a Benedek Elek Óvoda 2018. évi tevékenységéről, valamint a 2019/2020-as nevelési munkatervének véleményezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Beszámoló a Napsugár Óvoda 2018. évi tevékenységéről, valamint a 2019/2020-as nevelési munkatervének véleményezése
Előterjesztő: polgármester

8.    Javaslat a Nyergesújfalui Napsugár Óvoda nagy (Nyuszi) csoport maximális csoportlétszámának húsz százalékkal történő átlépésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Az Eternit konténer-óvoda bérletével kapcsolatos szerződés-hosszabbítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Intézményi ételhulladék elszállítási kötelezettséggel kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 17/2008.(V.30.) önkormányzati rendelet és Településszerkezeti Tervének módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Forró-Lénárt Enikő védőnő közalkalmazotti kinevezése a II. számú védőnői körzetbe
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Dr. Végh Róbert fogorvos kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2019. I. félévi működéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    UNIKER Kereskedelmi Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    PRENKER-KER Kft. (019/14, 019/15 hrsz.) tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Javaslat a 019/19 hrsz-ú kivett iparterület művelési ágú ingatlan művelési ágának megváltoztatására és ingatlan-nyilvántartási átvezetésre
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. november 4. Renkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Pénzügyi Bizottság és a Kulturális, Köznevelési és Sport Bizottság tagjainak megválasztása, nem önkormányzati képviselők eskütétele
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. október 24.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a helyi önkormányzati választások lebonyolításáról és az eredményéről
Előadó: Janositz Ernőné Helyi Választási Bizottság elnöke

2.    Helyi önkormányzati képviselők eskütétele
Előadó: Janositz Ernőné Helyi Választási Bizottság elnöke

3.    Polgármester eskütétele
Előadó: Janositz Ernőné Helyi Választási Bizottság elnöke

4.    Ügyrendi döntés a bizottságok választásaihoz kapcsolódóan az alakuló ülésen titkos,
vagy nyílt szavazással való szavazások ügyében
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    A szavazatszámláló bizottság létrehozása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Az alpolgármester megválasztása, eskütétele
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke

8.    Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Nyergesújfalu Város Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (IV.29.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

10.    A bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása, bizottságok nem önkormányzati képviselő tagjainak eskütétele
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Egyebek

12.A 088/5 hrsz.-ú ingatlanból 1896 m2-es területrész eladására érkezett ajánlat megvitatása (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. október 7. Renkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Szavazatszámláló Bizottságokba a kieső tagok, póttagok helyére új tagok illetve póttagok választása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző


2019. szeptember 26.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    A Gördülő Fejlesztési Terv 2020-2034. elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat a Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    A Völgyválasz önkormányzati rendezvény tapasztalatai
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Beszámoló a nyári napközi tapasztalatairól
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2019. I-IV. havi helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Rendelet-tervezet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Beszámoló az elmúlt öt év munkájáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Beszámoló az önkormányzat gazdasági programjának végrehajtásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Tájékoztató a 2019. évben benyújtott és folyamatban lévő pályázatokról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Dr. Trexler Ilona szakorvos kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Pótelőirányzat biztosítása a parkfenntartási feladatokhoz
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Településfejlesztési Koncepció (TK) és Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Dr Tábori Lajos rendelőintézet túlfeszültség védelmének javítására és szerver helyiségének klimatizálására pénzügyi forrás biztosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

15.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. augusztus 29.

Meghívó Jegyzőkönyv

1. Közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet újraalkotása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

2.    A Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    A Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4. Önkormányzati lakások felújítására pénzügyi forrás biztosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5. Javaslat a 0111/37 hrsz.-ú mezőgazdasági földterület haszonbérbe adására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6. Utak, járdák felújítására érkezett egyedi kérelmek teljesítésére pénzügyi forrás biztosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7. Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közhasznú Közalapítvány tulajdonában lévő játszótéri eszközök használatára megállapodás kötése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8. A Nyergesújfalu 320/3 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására vételi ajánlat tétele
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Dr. Arató József Géza szakorvossal kötött közreműködői szerződés módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10. Kosztka Gáborné megbízási szerződésének módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Holler Zoltánné megbízási szerződése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Dúsné Molnár Csilla felmentéséhez pénzügyi forrás biztosítása (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Javaslat a „Pro Urbe” emlékérem adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. augusztus 26. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző


2019. július 30. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Az eterniti óvodaépület vagyonvédelmi rendszeréhez fedezet biztosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Pótelőirányzat közalkalmazott továbbtanulásához
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Sándorné Kis Gabriella megbízása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Salánkiné Simics Magdolna munkaügye (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. július 15. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

1. Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 17/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet (HÉSZ) és a Településszerkezeti Terve módosításának kezdeményezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019-02-10

Választások 2019

Helyi önkormányzati képviselő választás 2019

Határozatok:

Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 45/2019. (X.14.) számú határozata - Roma nemzetiségi
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 44/2019. (X.14.) számú határozata - Német nemzetiségi
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 43/2019. (X.14.) számú határozata - Képviselők
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 42/2019. (X.14.) számú határozata - Polgármester

Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 41/2019. (IX.9.) számú határozata
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 40/2019. (IX.9.) számú határozata
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 39/2019. (IX.9.) számú határozata

Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 38/2019. (IX.9.) számú határozata

Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 37/2019. (IX.9.) számú határozata
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 36/2019. (IX.9.) számú határozata
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 35/2019. (IX.9.) számú határozata

Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 34/2019. (IX.9.) számú határozata
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 33/2019. (IX.9.) számú határozata
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 32/2019. (IX.9.) számú határozata
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 31/2019. (IX.9.) számú határozata
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 30/2019. (IX.9.) számú határozata
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 29/2019. (IX.9.) számú határozata
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 28/2019. (IX.9.) számú határozata
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 27/2019. (IX.9.) számú határozata
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 26/2019. (IX.9.) számú határozata
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 25/2019. (IX.9.) számú határozata
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 24/2019. (IX.9.) számú határozata
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 23/2019. (IX.9.) számú határozata
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 22/2019. (IX.9.) számú határozata
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 21/2019. (IX.9.) számú határozata
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 20/2019. (IX.6.) számú határozata
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 19/2019. (IX.6.) számú határozata
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 18/2019. (IX.6.) számú határozata
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 17/2019. (IX.6.) számú határozata
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 16/2019. (IX.6.) számú határozata
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 15/2019. (IX.6.) számú határozata
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 14/2019. (IX.6.) számú határozata
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 13/2019. (IX.6.) számú határozata
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 12/2019. (IX.6.) számú határozata
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 11/2019. (IX.6.) számú határozata
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 10/2019. (IX.6.) számú határozata
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 9/2019. (IX.4.) számú határozata
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 8/2019. (IX.4.) számú határozata
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 7/2019. (VIII. 30.) számú határozata
Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottságának 6/2019. (VIII. 30.) számú határozata


Jegyzőkönyvek:

Jegyzőkönyv - Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottság 2019. október 14. üléséről

Jegyzőkönyv - Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 18. üléséről

Jegyzőkönyv - Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9. üléséről

Jegyzőkönyv - Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 6. üléséről

Jegyzőkönyv - Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 4. üléséről

Jegyzőkönyv - Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottság 2019. augusztus 30. üléséről

Jegyzőkönyv - Nyergesújfalu Város Helyi Választási Bizottság alakuló üléséről


KÖZLEMÉNY - Nyergesújfalu településen a szükséges választópolgári ajánlások számáról

Nyergesújfalu Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2019. (II.7.) határozata megválasztandó képviselő-testület tagjainak számának megállapítása


Európai parlamenti választás 2019

Közlemény - Köztársasági Elnök Úr az Európai Parlamenti képviselők választásának időpontját 2019. május 26. napjára, vasárnapra tűzte ki.

 

2019-02-10

Közbeszerzési Bizottság ülései 2019.

A Közbeszerzési Bizottság az alábbi időpontokban ülést tart:

Időpont 2019. március 28. /csütörtök/ 16:30 órakor
a Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Meghívó

Jegyzőkönyv


Időpont 2019. február 22. /csütörtök/ 16:30 órakor
a Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Meghívó

Jegyzőkönyv


Időpont 2019. február 13. /szerda/ 16:00 órakor
a Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Meghívó

Jegyzőkönyv

 ma: 2019. november 18., hétfő, Jenő napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Erzsébet napja lesz.

ugrás a lap tetejére