Háttérkép

Óvodai beiratkozás

bobiHIRDETMÉNY - ÓVODAI BEIRATKOZÁS

 

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a harmadik életévüket 2017. augusztus 31-éig betöltő/betöltött gyermekek 2017/2018-as nevelési évre történő óvodai beíratásának és a 2014. szeptember 1. és 2015. augusztus 31. között született gyermekek előjegyzésének időpontja:
2017. május 2. és 3. (kedd, szerda) 8:00 – 17:00 óra

Az óvodák a beiratkozást megelőzően az előre meghirdetett időpontokban nyílt napokon várják a jövendő óvodásokat és szüleiket.

A beiratkozással kapcsolatos tudnivalók:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző - az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Amennyiben kötelezettségüknek nem tesznek eleget a szülők, úgy az óvodavezető hivatalból értesíti Nyergesújfalu Város Jegyzőjét, aki határozatban kötelezi a szülőt óvodaköteles gyermeke beíratására.
Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek óvodai nevelését, ellátását a Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda, a Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde, valamint a Nyergesújfalui Napsugár Óvoda – az Alapító okiratában rögzítettek alapján- végzi.
Nemzetiségi (német) óvodai nevelést – az Alapító okiratában rögzítettek alapján- a Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde valamint a Nyergesújfalui Napsugár Óvoda folytat.

A beiratkozáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
- nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat (Nkt. 92. §)
- a gyermek TAJ – kártyája
- a gyermek oltási könyve

A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt. A körzetben lakó gyermekek azonnal felvételt nyernek, a körzeten kívüli igényeket az erre alakult bizottság bírálja el.
A felvételi döntésről a szülők legkésőbb 2017. június 2-ig kapnak írásban értesítést, elutasítás esetén határozatot.

Jogorvoslati eljárás szabályai:
A felvételi kérelmet elutasító óvodavezetői határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a szülő eljárást megindító kérelmet nyújthat be Nyergesújfalu Város Jegyzőjéhez, aki másodfokon hoz döntést. A másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé.
Az óvodavezetői döntés jogerős, amennyiben a fenti határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy ha az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak.


Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testület

 

 ma: 2017. április 27., csütörtök, Zita napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Valéria napja lesz.

ugrás a lap tetejére