Háttérkép

Panaszok és közérdekű információk intézkedési rendje

hA Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatalban a panaszokat és közérdekű bejelentéseket az alább ismertetettek szerint intézzük:
Az eljárást a 2013. évi CLXV. törvény szabályozza.


A törvény fogalom-meghatározásában:
•    Panasz: olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.
•    Közérdekű bejelentés: olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.
Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki élhet – szóban, írásban vagy elektronikus úton.
Hol és hogyan tehető közérdekű bejelentés, panasz?
Panasszal és a közérdekű bejelentéssel bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – fordulhat az azokkal összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez.
A szóbeli közérdekű bejelentést az eljárásra jogosult szerv köteles írásba foglalni és a bejelentő számára másodpéldányban átadni.
Ha a panaszt, illetőleg a közérdekű bejelentést nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, azt nyolc napon belül oda át kell tenni. Az áttételről a bejelentőt egyidejűleg értesíteni kell.
Mikor indul eljárás és hogyan zajlik? Készül-e értesítés a vizsgálatról?
A panaszt és a közérdekű bejelentést a beérkezéstől számított harminc napon belül kell elbírálni. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy közérdekű bejelentőt – az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével – tájékoztatni kell. Az eljárásra jogosult szerv a panaszost, illetőleg a közérdekű bejelentőt meghallgathatja, ha azt a panasz, illetőleg bejelentés tartalma szükségessé teszi.
Az eljárásra jogosult szerv a vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – köteles a panaszost, illetőleg bejelentőt írásban vagy elektronikus úton haladéktalanul értesíteni. Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha az elintézésről panaszost, illetőleg bejelentőt szóban tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette.


A panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha az
•    a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos, illetőleg bejelentő által tett ismételt,
•    azonosíthatatlan személy által tett.


A panasz vizsgálata mellőzhető továbbá akkor is, ha a panasztevő a sérelmezett tevékenységről (mulasztásról) való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő a panaszát. A tudomásszerzéstől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.


A panasz, illetőleg a közérdekű bejelentés alapján – ha alaposnak bizonyul – gondoskodni kell
•    a jogszerű, illetőleg a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról vagy az egyébként szükséges intézkedések megtételéről;
•    a feltárt hibák okainak megszüntetéséről;
•    az okozott sérelem orvoslásáról, továbbá
•    indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.
Érheti-e bármiféle hátrány a panaszost vagy bejelentőt a bejelentése miatt?
A panaszost, illetőleg a bejelentőt nem érheti hátrány a panasz, illetőleg a közérdekű bejelentés megtétele miatt. A panaszos, illetőleg a közérdekű bejelentést tevő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át, amennyiben e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. A bejelentő adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.
Amennyiben azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen járt el, és ezzel bűncselekményt vagy szabálysértést követett el; másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, adatai az eljárás kezdeményezésére, illetőleg lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére átadhatóak.


Amennyiben a Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatalnál kíván panasszal, vagy közérdekű bejelentéssel élni, úgy kérjük, hogy elektronikus levelét szíveskedjen, a jegyzo@nyergesújfalu.hu e-mail címre, vagy postán a 2536 Nyergesújfalu Kossuth Lajos utca 104 -106 címre Nyergesújfalu város jegyzőjének küldeni.

 ma: 2020. július 12., vasárnap, Izabella és Dalma napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Jenő napja lesz.

ugrás a lap tetejére