Háttérkép

Pályázati felhívás

aPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR IGAZGATÓI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete (2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a, valamint a végrehajtására kiadott 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátására (magasabb vezetői megbízás)
 
A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, művelődésszervező és könyvtáros munkakör.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A magasabb vezetői megbízás időtartama:
A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2017. november 1-től 2022. október 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 89.

A munkakörhöz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A város közművelődési tevékenységének szervezése, a helyi kiállítások szervezése, pályázatok készítése, a könyvtár és az art mozi működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért, képviseli az intézményt külső szervek előtt, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai működését, gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény összes dolgozójára vonatkozóan, ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban és a fenntartói döntésekben a vezető részére előírt faladatokat, elkészíti és aktualizálja az intézmény SZMSZ-ét és az intézmény más kötelezően előírt szabályzatait, rendelkezéseit, kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi-területi és országos szakmai szervekkel, támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek közösségek tevékenységét, folyamatosan értékeli az intézmény tevékenységét, munkáját.  

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•    magyar állampolgárság
•    büntetlen előélet
•    cselekvőképesség
•    felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, és/vagy könyvtári feladat ellátása szempontjából szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség
•    a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerinti akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal való igazolása
•    a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A § (1) bekezdés c) pontja és a 6/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti legalább öt éves szakmai gyakorlat (a Korm. rendelet 6/B. § (4) bekezdése esetén 10 éves szakmai gyakorlat)
•    Számítógép kezelői gyakorlat
•    kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése
•    vagyonnyilatkozat-tétel vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•    iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek közjegyző által hitelesített másolata,
•    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól és közügyektől eltiltás hatálya alatt,
•    a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázatát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék,
•    nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
•    a pályázó nyilatkozatát arról, hogy kinevezése, megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
•    a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább 5 év szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz,
•    szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. augusztus 31.

A pályázat benyújtásának helye és módja:
A pályázatot három példányban (egy eredeti, kettő másolat) kérjük benyújtani, kizárólag postai úton, Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére (2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.) zárt borítékban. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Művelődési Központ igazgatói pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálására a közalkalmazottak jogállásáról szló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtására kiadott 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 7.§ (10) bekezdésében meghatározott határidők figyelembevételével kerül sor. A Kjt. 20/A.§ (6) bekezdése alapján beérkezett vélemények figyelembe vételével a kinevezésről, a magasabb vezetői megbízásról a Képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. szeptember 30.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
    kozigállás.gov.hu honlap
    www.nyergesujfalu.hu honlap
    Önkormányzat székhelye
    Nyergesújfalui Hírmondó című önkormányzati lap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 6.

A pályázattal kapcsolatban további információ a www.nyergesujfalu.hu honlapon, továbbá személyesen vagy telefonon dr. Molnár Lívia aljegyzőtől kapható (2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106., tel.: 33/514-320/222-es mellék). Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

 ma: 2017. augusztus 21., hétfő, Sámuel és Hajna napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Menyhért és Mirjam napja lesz.

ugrás a lap tetejére